2009 C.S.I. Miami ( USA 2002 9 )
  166: Dissolved (2009, Elizabeth Berkley )
  163: Chip/Tuck (2009, Elizabeth Berkley )
  159: Divorce Party (2009, Elizabeth Berkley )
  147: Bombshell (2008, Elizabeth Berkley )
  143: Resurrection (2008, Elizabeth Berkley )
  4